UMe Select Techique

Personalized Technique's

ผลลัพธ์ที่เหมาะสม และคุณภาพตรงใจ คือเรื่องที่เรา Ume dental clinic มุ่งมั่นส่งมอบให้ผู้รับบริการทุกคน เพราะด้วยความเชื่อที่ว่า
“ปัญหาในช่องปากที่เหมือนกันอาจเกิดจากต้นตอของปัญหาที่แตกต่างกัน”
Select Analysis
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
Select Planing
เลือกวางแผนการรักษาอย่างละเอียดให้เหมาะสมตรงจุด
Select Procedure
เลือกใช้เทคนิค และเครื่องมือ ในการรักษาที่ถูกต้องตรงจุดเหมาะสม
ขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่ลงรายละเอียดลึกถึงต้นตอการเกิดปัญหาโดยทันตแพทย์ผู้เชียวชาญของโรคและปัญหานั้นๆ “ทำให้การรักษาตรงจุดและปัญหาถูกได้รับการแก้ไขตั้งแต่ต้นตอ” ลาขาดปัญหาซ้ำซากแบบเดิมที่เคยเป็นมาอย่างแท้จริง และเมื่อพบสาเหตุต้นตอของปัญหาที่แท้จริงแล้ว จึงถูกนำมาสื่อสารถ่ายทอดให้ผู้รับบริการฟังอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเข้าใจง่าย ส่งผลให้ตัวผู้รับบริการเองเข้าใจที่มาที่ไปของปัญหาได้ดีง่ายขึ้น
คือขั้นตอนเลือกวางแผนการรักษาอย่างละเอียดให้เหมาะสมตรงจุดกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะรายบุคคล เพราะ “ปัญหาเดียวกันอาจใช้แผนการรักษาที่เหมาะสมแตกต่างกัน” ตามความซับซ้อน ความไม่ซับซ้อน ของสาเหตุแห่งปัญหา
คือขั้นตอนการเลือกใช้เทคนิค วัสดุ เครื่องมือ และเทคโนโลยีการรักษาที่ถูกต้องตรงจุดเหมาะสมตามสาเหตุและแผนการรักษาเฉพาะรายบุคคล ตามมาตรฐานหลักวิชาการทางการแพทย์ที่เป็นสากล ทั้งในเชิงแก้ไข และ เชิงป้องกันปัญหาแบบองค์รวม
Scroll to Top